تعرفه ساخت فیلم صنعتی

آژانس دیجیتال آریامدیا

رئالرئالرئال و موشن گرافیکرئال و موشن گرافیکخاص و سفارشی
کلاس Aکلاس Bکلاس Aکلاس Bکلاس A
مشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگانمشاوره رایگان
سطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونیسطح کیفی تلویزیونی
استاندارد NYFAاستاندارد NYFAاستاندارد NYFA
اصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینماییاصلاح رنگ سینمایی
موزیک آرشیویموزیک آرشیویموزیک آرشیویموزیک آرشیویساخت موزیک انحصاری
استفاده از بازیگر حرفه ای آشنا
دوربین سینماییدوربین حرفه ایدوربین سینماییدوربین حرفه ایدوربین سینمایی
تجهیزات حرکتی پیشرفته :
جیب، ریل، گیمبال، پنتر
تجهیزات حرکتیتجهیزات حرکتی پیشرفته :
جیب، ریل، گیمبال، پنتر
تجهیزات حرکتیتجهیزات حرکتی پیشرفته :
جیب، ریل، گیمبال، پنتر
کلیه عوامل سینماییکلیه عوامل حرفه ایکلیه عوامل سینماییکلیه عوامل حرفه ایکلیه عوامل سینمایی
نورپردازی حرفه اینورپردازینورپردازی حرفه اینورپردازینورپردازی حرفه ای
صدابرداری سر صحنهصدابرداری سر صحنهصدابرداری سر صحنه
تصویربرداری هواییتصویربرداری هواییتصویربرداری هوایی
تصویربرداری ۳۶۰ درجهتصویربرداری ۳۶۰ درجهتصویربرداری ۳۶۰ درجه
تا چهار خروجیتا سه خروجیتا سه خروجیتا سه خروجیتا n خروجی
تا سه روز تصویربرداری در تهران و حومهتا دو روز تصویربرداری در تهران و حومهتا سه روز تصویربرداری در تهران و حومهتا دو روز تصویربرداری در تهران و حومه
45.000.000 تومان25.000.00050.000.00030.000.000