ایمیل مارکتینگ یکی از روشهای بسیار موثر در اکثر کسب و کارهای اینترنتی بوده و با طراحی یک استراتژی خوب به بازدهی مناسبی خواهید رسید.